massavuoto pohtii ruumiillisuuden ja sosiaalisen järjestyksen suhteita, sekä välittömän fyysisen todellisuuden ja abstraktion suhteita.

Miten fyysinen aistimus liittyy merkityksiin, jotka ovat osa abstrakteja kieli- tai merkityspelejä? Miten työn, koulutuksen tai omistamisen instituutiot liittyvät ruumiiden harjoittamiseen ja ruumiin käyttöön?

massavuoto on yritys tutkia näitä filosofisia kysymyksiä esityksellisessä työssä, enimmäkseen ehkä näyttämötaiteen ja tanssin, mutta osin myös kirjoittamisen ja filmien muodossa. Se on Akseli Aittomäen ja yhteistyökumppanien taiteellinen ohjelma.

massescape explores the relations between corporeality and social order, or immediate physical reality and abstraction.

How physical sensation is built into meanings, that participate in abstract language and meaning games? How the institutions of work, education or ownership relate to the training of bodies and the use of the body?

massescape is an attempt to study these philosophical questions within performance work, largely perhaps stage work and dance, but also in writing and films. It is an artistic program by Akseli Aittomäki and collaborators.